رابطه دندان با مزاج

جی سبک – علت خرابی دندانها، عدم نیاز به دندان می باشد، دندانی که از آن کار نکشند، زود خراب می شود، یعنی بچه هایی که غذا را خوب نجوند و با هر لقمه غذا ، آب می خورند، زودتر از زمان عادی دندان هایشان خراب می شود.
پس اگر می خواهید دندان های خود و فرزندانتان سالم بماند، آب را از سفره ها حذف کنید و با عجله خوردن را از عادت آنها عوض کنید. و به انها یاد دهید زیاد غذا بجوند.

دندان سیاه از بخارات سودا می باشد.

دندان سیاه
و دندان زرد از بخارات صفرا می باشد.

دندان زرد
پس در این حالت باید سوء مزاج برطرف شود.

رابطه دندان با مزاج

رابطه دندان با مزاج