هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللَّهِ (فاطر/٣)

آیا آفریننده ای غیر از خدا هم هست ؟

القاب امام زمان (عج) به ترتیب حروف الفبا

جی سبک ، بسم الله الرحمن الرحیم ، نام ها و القابی که در وصف حضرت صاحب عصر (عج) آمده است به ترتیب حروف الفبا در این مطلب گردآوری شده است و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «آ – ا» شروع مي شود:

۱ – آمر: فرمانده

۲ – ابوالقاسم: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام

۳ – ابوصالح: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام، كه در هنگام فرياد خواهي بكار مي رود

۴ – ابوعبدالله: كنيه اي براي حضرت مهدي عليه السلام

۵ – احسان: نيكي

۶ – احمد: ستوده تر

۷ – اصل: بنيان

۸ – امرالله: فرمان خداوند

۹ – اميرالامره: فرمانرواي فرمانروايان

۱۰ – امين: امانتدار

۱۱ – ايدي: دستها، كنايه از نعمت و قدرت الهي

۱۲ – ايزد شناش: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ب» شروع مي شود:

۱ – باب الله: در [رحمت] الهي

۲ – باسط: گسترنده

۳ – باطن: نهان

۴ – بدرالتمام: ماه شب چهارده

۵ – برهان الله: راهنماي الهي

۶ – بقيه الاخيار: يادگار خوبان

۷- بقيه الانبياء: يادگار پيامبران

۸– بقيه الله: يادگار خدا

۹ – بلدالامين: سرزمين امن

۱۰ – بوار [الكافرين]: نابوده كننده كافران

۱۱ – بهرام: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، نام سياره اي است.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «پ» شروع مي شود:

۱ – پرويز: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ت» شروع مي شود:

۱ – تالي [كتاب الله]: همتاي كتاب خدا

۲ – تاييد: نيرو بخشيدن

۳ – تقوي: پرهيزگاري

۴ – تقي: پرهيزگار، پرواپيشه

۵ – تلادالنعم: نعمتهاي ديرين و كهن

۶ – تمام: بي كاستي، تمام كننده خلافت الهي در زمين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ث» شروع مي شود:

۱ – ثابت: پايدار

۲ – ثائر: كينه خواه [از دشمنان].

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ج» شروع مي شود:

۱ – جابر: ترميم كننده

۲ – جامع الكلم: گردآورنده اديان [بر يك دين]

۳ – جعفر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام

۴ – جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزي كه در آن ظهور امام زمان عليه السلام را انتظار مي بريم

۵ – جواد [الكنس]: ستاره هايي كه در برابر شعاع آفتاب پنهان مي شوند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ح» شروع مي شود:

۱ – حاشر: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام، اين نام در صحف حضرت ابراهيم عليه السلام آمده است

۲ – حاصد [فروع الغي]: دروگر [شاخه هاي گمراهي]

۳ – حاضر: موجود

۴ – حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها

۵ – حامد: سپاسگزار

۶ – حجاب: پوشش

۷ – حجاج: سو، جانب، [ناحيه مقدسه]

۸ – حجه: دليل

۹ – حجه الله: دليل خدا

۱۰ – حجه المعبود: دليل خداي مورد پرستش

۱۱ – حق: راستي

۱۲ – حق الجديد: راستي نوين

۱۳ – حليم: بردبار

۱۴ – حمد: سپاس

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «خ» شروع مي شود:

۱ – خائف: ترسان [از دشمنان دين]

۲ – خاتم الائمه: پايان بخش پيشوايان

۳ – خاتم الاوصياء: پايان بخش جانشينان

۴ – حازن: گنجينه دار

۵ – خسرو: فرمانروا

۶ – خلف: جانشين

۷ – خلف السلف: جانشين پيشينيان

۸ – خليفه الله: جانشين خدا

۹ – خليل: دوست، خالص

۱۰ – خنس: سياراتي كه پس از گردش باز مي گردند

۱۱ – خير: نيكوكار

۱۲ – خير [من تقمص]: [فردي كه جامه پوشيده است]

۱۳ – خيره الله: برگزيده الهي.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «د» شروع مي شود:

۱ – داعي [الله]: دعوت كننده [ بسوي خدا]

۲ – دليل: راهنما

۳ – ديان: داور دين.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ذ» شروع مي شود:

۱ – ذات انتقام الله: انتقام گيرنده الهي

۲ – ذوالبر: دارنده نيكيها

۳ – ذوالحلم: شكيبا

۴ – ذوالسيف: دارنده شمشير

۵ – ذوالفقار: دارنده شمشير دو دمنام

القاب حضرت مهدي كه ابتداي آن با حرف «ر» شروع مي شود:

۱ – الرحمه الواسعه: رحمت گسترده

۲ – رب الارض: مالك گيتي

۳ – رباني: دانشور [الهي]

۴ – رجاء الامه: اميد امت

۵ – رشيد: كمال يافته

۶ – رضي: بسيار خشنود.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ز» شروع مي شود:

۱ – زكي – پيراسته.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «س» شروع مي شود:

۱ – سابق: سبقت گيرنده

۲ – ساعه: قيامت

۳ – السبب المتصل: واسطه پيوسته

۴ – سبيل: راه [راه الهي]

۵ – سترالله: پوشش الهي

۶ – سدره المنتهي: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۷ – سديد: استوار

۸ – سراج: چراغ فروزان

۹ – سرالله: راز الهي

۱۰ – سروش ايزد: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در كتاب زرتشت، نواي غيبي الهي

۱۱ – سفينه النجاه: كشتي نجات

۱۲ – سناء: بلند مرتبه

۱۳ – سيد: سرور

۱۴ – سيدالامه: سرور امت

۱۵- سيدالخلق: سروار آفريدگان

۱۶ – سيف الله: شمشير خدا

۱۷- السيف الشاهر: شمشير از نيام كشيده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ش» شروع مي شود:

۱ – شافع: شفاعت كننده

۲ – شاهد: گواه

۳ – شريد: رانده شده بي پياه

۴ – شكور: بسيار سپاسگزار

۵ – الشمس الطالعه: خورشيد فروزان

۶ – شمس الظلام: خورشيد تاريكيها.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ص» شروع مي شود:

۱ – صابر: شكيبا

۲ – صاحب: دارنده

۳ – صاحب الدار: لقبي خاص براي حضرت مهدي عليه السلام

۴ – صاحب الدين: اختيار دار آيين

۵ – صاحب الرجعه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۶ – صاحب الزمان: اختيار دار زمان

۷ – صاحب الشرف: آبرومند

۸ – صاحب الصمصمام: دارنده شمشير تيز

۹ – صاحب العصر: اختيار دار دوران

۱۰ – صاحب الغيبه: دارنده نهان زيستي

۱۱ – صاحب الناحيه: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۲ – صاحب يوم الفتح: اختيار دار روز پيروزي

۱۳ – صالح: شايسته

۱۴ – صدرالخلائق: برترين آفريدگان

۱۵ – صدق: راستي

۱۶- صراط: راه

۱۷ – صمصام الاكبر: بزرگترين شمشير بران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ض» شروع مي شود:

۱ – ضحي: ميانه روز [نهايت روشني خورشيد]

۲ – ضرغامه: دلاور

۳ – ضياء: روشني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ط» شروع مي شود:

۱ – طالب: جوينده ي خون شهيد كربلا

۲ – طالب التراث: ميراث خواه

۳ – طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتيان

۴ – طاهر: پاك

۵ – طريد: رانده شده

۶ – طيب: پاكيزه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ظ» شروع مي شود:

۱ – ظاهر: روشنگر، آشكار

۲ – ظفر: پيروزي

۳ – ظهر: پشتوانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ع» شروع مي شود:

۱ – عابد: پرستشگر

۲ – عاقبه الدار: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۳ – عالم: دانا

۴ – عائذ: پناهنده

۵ – عبدالله: بنده خدا

۶ – عدل: دادگري

۷ – عزالموحدين: سربلندي يكتا پرستان

۸ – عزه: آبرو

۹ – عصر: زمان

۱۰ – عصمه الدين: حافظ آيين [از لغزشها]

۱۱ – عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]

۱۲ – عقيد العز [عقيد عز لا يسامي]: وابسته به عزتي كه هم طرازي ندارد، لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۳ – العلم المنصوب: درفش بر پا شده

۱۴ – العلم النور: درفش نور

۱۵- علم الهدي: درفش هدايت

۱۶ – عماد: ستون

۱۷ – عين: چشم [خدا]

۱۸ – عين الحيوه: سرچشمه زندگاني.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ف» شروع مي شود:

۱ – فاتح: پيروز

۲ – فاتق: گشايشگر

۳ – فاضل: دانشمند

۴ – فتح: پيروزي

۵ – فجر: سپيده صبح

۶ – الفرج الاعظم: گشايش برتر

۷ – فرج المومنين: گشايش ايمان داران

۸ – فردوس الاكبر: بزرگترين بهشت

۹ – فريد: بي همتا

۱۰ – فطره الانام: آميخته باسرشت مردمان

۱۱ – فقيد: از دست رفته

۱۲ – فيذموا: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات

۱۳ – فيروز: پيروزمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ق» شروع مي شود:

۱ – قائم: ايستاده

۲ – قائم الزمان: قيام كننده دوران

۳ – قابض: گيرنده

۴ – قاصم: شكننده

۵ – قاطع: بران

۶ – قرآن: خواندني

۷ – قسط: دادگري

۸ – قصر مشيد: كاخ بر افرشته

۹ – قطب: محور

۱۰ – القمر الزاهر: ماه درخشان

۱۱ – قوام: استواري

۱۲ – قوه: توان، نيرو

۱۳ – قيم الزمان: سرپرست زمان.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ك» شروع مي شود:

۱ – كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش

۲ – كتاب مستور: نوشته پوشيده

۳ – كريم: بخشنده

۴ – كلمه الله: كلمه الهي

۵ – كلمه المحمود: كلمه ستوده [ي الهي]

۶ – كمال: فرزانه.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ل» شروع مي شود:

۱ – لسان الله: زبان خدا

۲ – لسان الصدق: زبان راستي

۳ – لواء اعظم: درفش شكوهمند.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «م» شروع مي شود:

۱- ماشع: نامي براي حضرت مهدي عليه السلام در تورات عبري

۲ – مامور: فرمان يافته

۳ – مامول: آروز شده

۴ – مامون: ايمن يافته

۵ – مبدءالايات: آغازگر نشانه ها

۶ – مبطل: باطل كننده

۷ – مجاهد: تلاشگر

۸ – مجتهد: كوشا

۹ – مجدد: تجديد كننده

۱۰ – مجلي الظلمه: روشني بخش

۱۱ – مجهول: ناشناس

۱۲ – محسن: نيكوكار

۱۳ – محفوظ: ايمن

۱۴ – محقق: تحقق بحش

۱۵ – محمد: بسيار پسنديده

۱۶- محيط: فراگير

۱۷ – محيي: زندگي بخش

۱۸ – مخبر: خبر دهنده

۱۹ – مخزون: نهان شده

۲۰ – مدارالدهر: چرخ گيتي

۲۱ – مدبر: تدبير كننده

۲۲ – مدخر: ذخيره شده

۲۳ – مدرك: يابنده

۲۴ – مذكر: يادآور

۲۵ – مذل: خوار كننده

۲۶ – مرابط: مرزبان

۲۷ – مرتجي: مركز اميد

۲۸ – مرتقب: مراقب

۲۹ – مرشد: به رشد رساننده

۳۰ – مرضي: خشنود

۳۱ – مستتر: پنهان ساز

۳۲ – مستنصر: ياري خواه

۳۳ – مستودع الحكمه: جايگاه حكمت

۳۴ – مستور: پنهان

۳۵ – مشتهر: مشهور

۳۶ – مشهود: آشكار

۳۷ – مشيد: استوار كننده

۳۸- مصباح الدجي: چراغ فروزان در تاريكي

۳۹ – مصدرالامور: سرآغاز كارها

۴۰ – مضطر: درمانده

۴۱ – مطاع: پيروي شده

۴۲ – مطهر: پاكيزه

۴۳ – مظهر الفضائح: آشكارگر رسوايي ها [اي دشمنان]

۴۴ – معاذ: پناهگاه

۴۵ – معبر: تعبير كننده

۴۶ – معد: مهيا

۴۷ – معدن العلوم: گنجينه دانشها

۴۸ – معز: عزت بخش

۴۹ – معلن: آشكارگر

۵۰ – مفرج الكرب: گشاينده غمها

۵۱ – مفزع: پناه

۵۲ – مفضل: بخشنده

۵۳ – مقتصر: قانع

۵۴ – مقدره: توانايي

۵۵ – مقدم: جلودار

۵۶ – مقيم: اقامت يافته

۵۷ – ملاذ: پناه

۵۸ – منبه: هشدار دهنده

۵۹ – منتصر: ياور

۶۰- منتظر: انتظار برده شده

۶۱ – منتقم: انتقام گيرنده

۶۲ – منصور: ياري شده

۶۳ – منعم: نعمت بخش

۶۴ – منقذالامه: نجات بخش امت

۶۵ – منيرالحق: روشنگر راستي

۶۶ – موتور: ستمديده

۶۷ – موجود: حاضر

۶۸ – موعود: وعده داده شده

۶۹ – موفق: توفيق يافته

۷۰ – مهتدي: هدايت يافته

۷۱ – مهدي الامم: هدايت يافته امتها

۷۲- مهدي: هدايت يافته

۷۳ – مهذب: پاكيزه

۷۴ – ميزان الحق: ترازوي راستي

۷۵ – موتمر: گردآورنده

۷۶ – موتمن: امانتدار

۷۷ – مولف الشمل [شمل الصلاح… [: گرد آورنده جامه شايستگی]

۷۸ – مومل: آرزو شده

۷۹ – مويد: توان بخش.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ن» شروع مي شود:

۱ – نازخ: دور افتاده

۲ – ناشر: پخش كننده

۳ – ناصح: خير خواه

۴ – ناصر: ياور

۵ – ناطق: گويا

۶– ناظر: بيننده

۷ – نجم: ستاره

۸ – نضره الايام: خرمي روزگاران

۹ – نظام الدين: سامان بخش آيين

۱۰ – النعمه الباطنه: نعمت پنهان

۱۱ – نفس: لقبي براي حضرت مهدي عليه السلام

۱۲ – نقي: خالص

۱۳ – نور ابصار الوري: روشني ديدگان مردمان

۱۴ – نورالاتقياء: روشني پرواپيشگان

۱۵ – نورالارض: روشني زمين

۱۶- نورالاصفياء: روشني برگزيدگان

۱۷ – نورالانوار: روشني روشناييها

۱۸ – نورالباهر: روشني خيره كننده

۱۹ – نورالله: روشني الهي

۲۰ – نورالهدي: روشني هدايت

۲۱ – نور: روشني

۲۲ – نهار: روز

۲۳ – نيه الصابرين: نيت بردباران.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «و» شروع مي شود:

۱ – وارث: ميراث بر

۲ – وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران

۳ – وتر: يكتا

۴ – وجه الله: رخ الهي

۵ – وحيد: بي همتا

۶ – وصي الاوصياء: جانشين جانشينان

۷ – وعدالله: وعده الهي

۸ – وقايه الله: سپر الهي

۹ – ولي: اختياردار

۱۰ – ولي الامر: زمامدار

۱۱ – ولي الله: اختيار دار الهي

۱۲ – وهاج: بسيار تابنده.

نام ها و القابی كه ابتداي آن با حرف «ي» شروع مي شود:

۱ – يمين: قسم. منبع: كتابخانه تخصصی حضرت مهدی موعود (علیه السلام). یاحقّ.

↓اگر این مطلب برای شما سودمند بود پسند نمایید ↓
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *