آداب خوابیدن در طب اسلامی

مذمت زیاد خوابیدن

پیامبرصل الله علیه وآله: زیاد خوابیدن، باعث می شود انسان در روز قیامت فقیر و تهی دست باشد.

امام صادق علیه السلام: خداوند سبحان، زیاد خوابیدن، این که زیاد بیکار باشد را دوست ندارد.

امام صادق علیه السلام: زیاد خوابیدن، دین و دنیای انسان را از بین می برد.

امام صادق علیه السلام: زیاد خوابیدن،سبب بیماری، فقرو ناراحتی می شود.

امام علی علیه السلام: زیاد خوردن و زیاد خوابیدن، نفس انسان را فاسد و خراب می کنند و ضرر به همراه خود می اورند.

امام صادق علیه السلام:

چهار چیز است که کم آنها هم زیاد است :

  1. آتش
  2. خوابیدن
  3. بیماری
  4. دشمنی

پرخوابی، معلول پر نوشی

امام صادق علیه السلام:
زیاد خوابیدن، معلول زیاد نوشیدن است و زیاد نوشیدن معلول زیاد خوردن است.

 منظور از پرخوابی

امام صادق علیه السلام:

خواب زیاد یعنی خواب بدون بیداری کشیدن تا سحر.

امام صادق علیه السلام:
سه چیز باعث غضب خداوند می شود:
1.خوابیدن بدون بیداری کشیدن
2. خندیدن بدون تعجب
3. خوردن در حال سیری

 منظور از بیداری کشیدن مطلوب

تهجد و شب زنده داری، بیداری مطلوب بوده که خدای سبحان در این زمینه می فرماید: شب بیدارباش حتی اگر مقدار کمی باشد، به میزان نیمی از شب یا کمتر از آن و قرآن را با ترتیل بخوان.

 نکته:باید توجه داشت که خوابیدن بعد از سرخی مغرب مطلوب است و اما بیداری کشیدن بعد از نماز عشاء که متاسفانه در جامعه امروزی متداول است،مناسب نیست.

بیداری به از نماز عشاء

پیامبرصل الله علیه وآله:

بعد از نماز عشاء بیداری نیست، مگر برای دو نفر:

  1. کسی که می خواهد نماز بخواند.
  2. مسافر

پیامبرصل الله علیه وآله:

بیداری نیست مگر در سه چیز:

  1. کسی که قرآن می خواند .
  2. علم آموختن.
  3. عروسی که به خانه شوهر می آورند.

خواب قیلوله

شخصی عرب نزد پیامبرصل الله علیه واله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! حافظه ام بسیار قوی بود و الان فراموش کار شده ام.پیامبرصل الله علیه واله فرمودند: قبلا وسط روز می خوابیدی؟عرض کرد: بله!فرمودند:خواب قیلوله را رها کردی؟ عرض کرد:بله! فرمودند:به همان خواب قیلوله برگردد. هنگامی که خواب قیلوله کرد حافظه اش به او برگشت و ذهنش قوی شد.

نکته:منظور ازخواب قیلوله همان خواب وسط روز به خصوص خواب قبل از اذان ظهر است.

پیامبرصل الله علیه وآله: وسط روز بخوابید،زیرا وسط روز شیطان خواب قیلوله ندارد.

پیامبرصل الله علیه وآله: خوابیدن وسط روز،نعمت است.